Entrepreneurship in harmony with the environment? Challenge accepted!

 

 

 

 

 

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Onze Verbintenis

Onze ESG-strategie rust op vier pijlers om de meest materiële onderwerpen voor de Groep te dekken. Het is gericht op het transformeren en toekomstbestendig maken van onze portefeuille, het geven van een doel aan onze teams, de transitie van motivatie aan onze huurders en gedeelde waarde voor onze gemeenschappen.
 1. 1 —
  MILIEU Ervoor zorgen dat ons bedrijfspad - inclusief onze eigen activiteiten en activaportefeuille - op koers ligt naar volledige circulariteit en koolstofvrije emissies tegen 2050

 2. 2 —
  BIODIVERSITEIT De biodiversiteit stimuleren door de natuurlijke omgeving in en rond onze parken en elders te investeren en te beschermen

 3. 3 —
  SOCIAAL Bevorderen van sociale cohesie, verminderen van ongelijkheid en beschermen van kwetsbare gemeenschappen en individuen door bedrijfsvoering en specifieke ondersteuningsinitiatieven

 4. 4 —
  GOVERNANCE Adequaat bestuur en overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG) integreren in het beleid en de beginselen die onze activiteiten sturen en ons streven naar inclusieve, duurzame groei weerspiegelen

VGP Corporate Responsibility Report - Highlights 2022

Onze aanpak van duurzaamheid

Als familiebedrijf willen wij onze knowhow gebruiken om bij te dragen aan een mooie en duurzame toekomst voor de komende generaties.

Wij streven ernaar onze gebouwen voortdurend te in overeenstemming met de eisen van de markt en de laatste technologische innovaties. Energie-efficiëntie en duurzaamheid behoren tot onze topprioriteiten. Wij weten dat het mogelijk is om logistiek vastgoed op een duurzame en technologisch geavanceerde manier te bouwen, te herontwikkelen, te renoveren en te transformeren. Dit komt zowel het milieu als het welzijn van de mensen die op onze locaties werken ten goede. 

Om onze medewerkers te helpen gedijen in de cultureel diverse markten waarin wij actief zijn, bevordert VGP actief een inclusieve en transparante werkplek. Onze sterke familiecultuur en collegiale geest is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, en wij streven ernaar onze medewerkers groeikansen met ruimte voor eigen initiatief. Bij VGP vieren we onze verschillen en ondersteunen we een werkomgeving die vrij is van intimidatie en discriminatie, waar al onze collega's in gelijke mate kunnen bijdragen aan onze commerciële doelstellingen.

Wij streven ernaar duurzame waarde te creëren en een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en de gemeenschappen waarin wij actief zijn, evenals voor onze werknemers.

Duurzaamheidsinspanningen voor onze eigen activiteiten

VGP heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 de broeikasgasemissies van scope 1 en 2 met 50% te verminderen en tegen 2025 een koolstofuitstoot van nul te bereiken.

Om dit ambitieuze doel te bereiken, hebben we vier belangrijke maatregelen ingevoerd in de verschillende domeinen van onze dagelijkse activiteiten, gebaseerd op de bevindingen van een GHG-protocol conforme carbon footprint analyse uitgevoerd in 2019:

 • Verduurzaming van het woon-werkverkeer door over te stappen op elektrische auto's en op de fiets voor trajecten < 10 km
 • Invoering van een zakenreisbeleid dat erop is gericht om vliegreizen te vervangen door teleconferenties voor 20% van de vergaderingen en door de trein voor reizen van < 750 km
 • Overschakelen op groene energiecontracten voor onze kantoorgebouwen
 • Het bevorderen van digitalisering om papierverbruik en afval te verminderen

We hebben onze overgang naar 100% gecertificeerde Groene Stroom voor alle VGP-kantoren per 1 januari 2022 afgerond.

Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in interne expertise om onze duurzaamheidsbeloften van binnenuit effectief te kunnen voortzetten. 

 1. GROENE ENERGIE CONTRACTEN voor onze kantoorgebouwen

 2. BUSINESS TRAVEL meer teleconferenties en treinreizen

 3. WOON WERKVERKEER overstap op elektrische auto's en fietsen voor korte ritten

 4. DIGITALISERING om papierverbruik en -afval te verminderen

Onze gebouwenportefeuille

Onze gebouwen vormen het hart en het centrum van onze activiteiten, en een belangrijk gebied waarop wij een positieve invloed hebben op duurzaamheid. Onze inspanningen om duurzame en innovatieve oplossingen te bevorderen, zijn gericht op milieucertificering van gebouwen, CO2-reducerende technologische elementen en duurzaam portefeuillebeheer.

 

Groene certificering

 

 • Ernaar streven dat 100% van de nieuwe gebouwen gecertificeerd zijn met BREEAM Excellent of DGNB Gold
  • 61% van de totale portefeuille is nu milieugecertificeerd
 • Streven naar de meest efficiënte EPC of gelijkwaardige beoordeling

Duurzaam bouwen en CO2-reducerende technologieën

Wij passen een hoogwaardige en gecertificeerde bouwstandaard toe om duurzame waarde te creëren voor aandeelhouders, huurders en lokale gemeenschappen en om ervoor te zorgen dat wij natuurlijke hulpbronnen of energie efficiënter gebruiken. In 2022 voerde VGP samen met ARUP een studie uit naar duurzame bouwtechnologieën. De Groep werkt nauw samen met een aantal belangrijke leveranciers om verbeteringen en CO2-reducerende technologieën te beoordelen.
CDP heeft VGP erkend in het 2022 Supplier Engagement Leaderboard, als een van de top 8% van de bedrijven die beoordeeld zijn op betrokkenheid van leveranciers. op het gebied van klimaatverandering.

Typisch toegepaste bouwontwerp- en managementelementen zijn onder meer:

 • Gebruik van hooggekwalificeerde en gecertificeerde materialen volgens ISO 14001
 • Ten minste 80% van het gebruikte hout moet gecertificeerd zijn en afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen met FSC of PEFC: Ontdek meer
 • Geen gasverwarming (gebruik van geothermische of andere energiebronnen) waar mogelijk
 • Installatie van zonnepanelen, waar haalbaar
 • Regenwaterbehoud en duurzame inrichting van het terrein
 • Oplaadvoorzieningen voor elektrische auto's en vrachtwagens aangepast aan de behoeften van de klant
 • Dakramen voor natuurlijk licht
 • Waterzuiveringsinstallatie: opvangen en zuiveren van regenwater/afvalwater voor hergebruik voor tuinieren, toiletten en schoonmaken
 • Diverse biodiversiteitsinitiatieven zoals vogelhuisjes, insectenhotels, houtwanden, ecoducten en bijenkorven, op basis van advies van ecologen
 • Centraal energiemonitoring-, controle-, regel- en optimalisatiesysteem, afgestemd op de behoeften van de klant
 • Meer...

Video: VGP Park München - Duurzaam bouwen

Duurzaam portefeuillebeheer

 

 • Het streven naar een netto relatieve reductie van 55% (vergeleken met basisjaar 2020) van "in gebruik" Scope 3 emissies tegen 2030
 • Duurzaam gebruik van gebouwen met een bezettingsgraad van > 95%
 • Toenemend aantal bouwprojecten op oude bedrijfsterreinen – brownfields - om braakliggende industrieterreinen een nieuwe bestemming te geven; waardoor onze klanten dichter bij hun klanten en afnemers komen te staan en hun toeleveringsketen efficiënter wordt en de levering op het laatste moment wordt verbeterd.
 • Integratie van groene gebieden ter bevordering van de biodiversiteit; nieuwe biodiversiteitsstrategie voor portefeuillebeheer op basis van de instandhoudingshiërarchie.

 

 

Video Brownfield Developments

VGP gebouwportefeuille milieu informatieverschaffing

Om onze stakeholders in staat te stellen onze inspanningen zelf te beoordelen, rapporteren wij jaarlijks aan de hand van onafhankelijke ESG-raamwerken voor de markt en de sector, die onze openbaarmaking en prestaties beoordelen, waaronder GRI, CDP, Sustainalytics, GRESB (vastgoedsector), TCFD en S&P Global CSA.

De rapportering van de CO2-uitstoot en het energieverbruik van onze portefeuille werd door een derde partij, CO2Logic, gevalideerd op basis van PAS 2060 en het GHG-protocol. De VGP-doelstellingen voor de volledige scope 1,2 en 3 zijn bevestigd door het Science Based Targets initiative (SBTi).

VGP is een verwezen deelnemer aan de 'CRREM SURVEY ON TRANSITION RISK' in 2021. Het doel van de enquête is om inzichten en marktvisies te verschaffen over de huidige trends en/of uitdagingen met betrekking tot VGP's koolstof- en transitierisico's. Het interview met VGP is gepubliceerd op de website van CRREM en kan hier worden gelezen.

Als missiegerichte non-profit organisatie die het wereldwijde milieu-openbaarmakingssysteem beheert, waardeert CDP de steun van VGP NV ten zeerste. Dringende systeembrede actie blijft cruciaal om ervoor te zorgen dat we de opwarming van de aarde kunnen beperken tot 1,5°C, de ergste effecten van klimaatverandering kunnen vermijden en de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet kunnen beschermen. Openbaarmaking is de eerste belangrijke stap om de huidige en toekomstige milieurisico's aan te pakken. VGP NV heeft haar engagement voor transparantie rond haar milieu-effecten en strategieën voor actie aangetoond door in 2022 haar milieugegevens bekend te maken via CDP. Openbaarmaking legt niet alleen de basis voor milieuacties, maar levert ook tastbare bedrijfsvoordelen op voor aandeelhouders, klanten en werknemers. - Dexter Galvin, CDP Global Director, Corporations & Supply Chains, oktober 2022.

Climate related reporting TCFD

Onze klanten ondersteunen bij het verkleinen van hun ecologische voetafdruk

Groene stroom van VGP Renewable Energy

Onze afzonderlijke business unit "VGP Renewable Energy" biedt een brede waaier aan oplossingen voor hernieuwbare energie, waaronder zonne-energie, windenergie en thermische energie, alsook integratoren voor opslag en distributie. Ons doel is om tegen 2025 300 MWp aan hernieuwbare energiecapaciteit te bereiken. We hebben nu een groene stroomproductiecapaciteit van 204,3 MWp (operationeel, in aanbouw en gepland), 68% van de huidige doelstelling.  Hiermee kunnen we voorzien in het totale energieverbruik van onze huurders.

Wij bieden groene energie aan via PV-dak- of PV-grondsystemen en zorgen voor de installatie en het beheer van batterijen. Bovendien helpen wij onze huurders bij het identificeren van optimalisatie van groen energiegebruik door energiecontrole in industriële en productieprocessen om het potentieel van PV/Wind-verbruik te maximaliseren.

Lees onze VGP Renewable Energy Policy

e-Mobiliteit en connectiviteit

In aanvulling op ons aanbod van groene energie, ondersteunen wij onze klanten in hun transitie naar een groen (heftruck-)wagenpark door het leveren van laadstations voor elektrische auto's en vrachtwagens.

Nieuwe doelstelling dat alle VGP parken worden uitgerust met EV opladen en openbaar vervoer toegang.

 

 

 

 

 

 

Verbetering eco-efficiëntie van de portefeuille

Samen met klanten werken aan CO2-neutrale bedrijfsvoering bij VGP Parken

 • Start van renovatieprogramma om eco-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren

 • Bijwerking van onze gebouwnorm om technieken voor waterbesparing en -retentie toe te passen

 • We hebben onze eerste EU Taxonomy-conforme gebouwbevestigingen ontvangen

 • Het is voor ons een prioriteit om maatregelen te nemen die onze portefeuille in overeenstemming brengen met de Europese klimaatdoelstellingen. U kunt ons EU Taxonomy beleid hier vinden

 • De levenscyclusanalyses van VGP's projecten die voldoen aan de EU taxonomie kunnen openbaar worden gemaakt op verzoek van de huurder of een investeerder. Bovendien kunnen de resultaten van de luchtdichtheids- en thermografische metingen op verzoek openbaar worden gemaakt. Neem hier contact met ons op

 • Op geselecteerde brownfields in Duitsland hebben wij vastgesteld wat er nodig is om het DGNB KlimaPositiv (CO2-neutraal) certificaat te verkrijgen

VGP in the community

Goede afstemming van de doelstellingen van elk park met de lokale gemeente is een integraal onderdeel van het succes van onze grondverwervingsstrategie en het beheer van activa en faciliteiten van onze bestaande portefeuille.

Door middel van initiatieven georganiseerd en op maat gemaakt door het lokale land en VGP park management teams, alsmede via de VGP Foundation, richt VGP zich op de doelstellingen van het bieden van toegang tot onderwijs en fundamentele zorg, het ondersteunen van de groei van lokale economieën, het leveren van projecten die de biodiversiteit en het lokale milieu verbeteren, en het beschermen van het lokale culturele erfgoed.

Hier kunt u meer lezen over de gemeenschapsstrategie van de Groep en de verschillende initiatieven die in de gemeenschap worden genomen.

VGP Foundation

Ondersteuning van maatschappelijke, culturele en milieuprojecten in heel Europa

Om onze positieve maatschappelijke impact te maximaliseren, hebben we in 2019 de VGP Foundation opgericht. We hebben toegezegd ongeveer 1-2% van onze jaarlijkse winst aan de stichting bij te dragen. De stichting wil natuurbehoud aanmoedigen, een positieve impact hebben op lokale gemeenschappen via sociale projecten, en het Europese culturele erfgoed behouden en beschermen. De VGP Foundation heeft 36 ondersteuningsprojecten geïdentificeerd met € 6,6 miljoen toegezegde financiering.

Een van onze meest recente projecten is het herstel van het mosgebied 'Chore Bagno' in Oekraïne. Mosgebieden zijn een uniek ecosysteem dat bestaat uit meters dikke turflagen. Dankzij de grote hoeveelheid componenten van natuurlijke oorsprong, zijn veengebieden belangrijke opslagplaatsen van CO2 en andere gassen. Veengebieden slaan 30% van alle koolstof in de wereldbodem op, waardoor ze twee keer zo effectief zijn dan alle andere vegetatietypen samen op aarde. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij het voorkomen van overstromingen in veel gebieden en vormen zij een natuurlijke habitat voor veel zeldzame en beschermde dier- en plantensoorten. Bekijk de video van dit project hier.

 

Meer over VGP Foundation

Ons kader voor groene financiering

Het VGP kader voor groene financiering biedt een duidelijke en transparante reeks criteria die investeringen vergemakkelijken in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke projecten die deel uitmaken van de activaportefeuille van VGP. Het kader levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van koolstofemissies en het vergemakkelijken van de overgang naar een koolstofarme omgeving. Ons Groen Financieringsraamwerk werd onafhankelijk beoordeeld en geclassificeerd als "Medium Green" met een "Good" Governance raamwerk, in lijn met de Green Bond en Green Loan principes door CICERO Shades of Green AS.

Het kader stelde VGP in staat om in maart 2021 met succes haar eerste openbare groene benchmarkobligatie uit te geven voor een totaal nominaal bedrag van € 600 miljoen. In januari 2022 heeft de Groep haar tweede Groene Obligatie (opgesplitst in twee tranches) op de euromarkt uitgegeven voor een totaal nominaal bedrag van € 1,0 miljard.

 

Onze duurzaamheidsverslaggeving

 

VGP wil een verantwoordelijke bedrijfsburger zijn die in nauwe uitwisseling gaat met haar stakeholders. Daartoe publiceert VGP sinds 2019 een standalone MVO-rapport.

Het verslag schetst de belangrijkste doelstellingen en verwezenlijkingen en beschrijft hoe VGP duurzaam ondernemen aanpakt en haar duurzaamheidsstrategie implementeert, evenals het huidige beleid en de richtlijnen. Het is opgesteld in overeenstemming met de Global Reporting Initiative (GRI) Standards - Core Option en is niet extern geaudit. Naast de GRI verwijst VGP's Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sterk naar de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. De geïdentificeerde doelen zijn in lijn met de VN Global Compact richtlijnen. VGP heeft de UN Gobal Compact brief ondertekend en steunt de tien beginselen van het United Nations Global Compact inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. 

Voor een volledig overzicht van VGP's ESG-beleidsdocumenten en richtlijnen, verwijzen wij u naar de Corporate Governance pagina op onze website:

EPRA Reference Table VGP GRI Tabel